Privacy

In onze praktijk wordt de privacy van de cliënten met het nodige respect behandeld. Alle therapeuten baseren zich op volgende tekst, ontleend aan de beroepsvereniging voor psychologen.

Beroepsgeheim

De psycholoog is bij wet gebonden door een beroepsgeheim.

Deze discretieplicht vangt aan van het ogenblik dat een psycholoog start met een onderzoekswerk, onderzoek, begeleiding of behandeling.

Het is de psycholoog verboden om bekend te maken dat een cliënt gebruik heeft gemaakt van zijn diensten. Er mag wel een bewijs van consultatie afgeleverd worden op verzoek van de cliënt.

Indien er verslag wordt uitgebracht bij een gemachtigde derde (vb. ouders) dan beperkt de psycholoog zich tot de gestelde vraag.

De discretieplicht van de psycholoog kan niet opgehoffen worden door het beëindigen van de professionele relatie of door het overlijden van de cliënt.

De toestemming van de cliënt bevrijdt de psycholoog niet van zijn discretieplicht.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim

De wetgever heeft een aantal uitzonderingen bepaald waardoor een psycholoog toch zijn beroepsgeheim mag doorbreken. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt hij door de wetgever zelfs verplicht om zijn beroepsgeheim te doorbreken.

Indien er wetgeving van toepassing is die de psycholoog de mogelijkheid biedt om af te wijken van zijn beroepsgeheim, dan blijft hij toch gebonden door de discretieplicht.

De psycholoog is verplicht om zijn beroepsgeheim te doorbreken wanneer er sprake is van aangifteplicht zoals omschreven in de artikelen 422bis en 458bis van het strafwetboek of wanneer hij geroepen wordt om te getuigen voor een rechtbank of parlementaire commissie.

Beroepsgeheim en de beroepspraktijk

In de praktijk is er gedeeld beroepsgeheim. Dit betekent dat de psycholoog informatie kan doorgeven aan anderen om de doeltreffendheid van zijn werk te vergroten. Dit is echter gebonden aan een aantal voorwaarden.

De psycholoog dient zich te informeren over een mogelijks conflictueuze situatie waarin hem om advies wordt gevraagd. In het kader van echtscheidingssituatie dient hij de wet betreffende gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag te respecteren. In Vlaanderen dient de psycholoog echter ook rekening te houden met het decreet rechtspositie van de minderjarige.

Bij een vraag tot onderzoek van een kind door de ouders mogen de conclusies enkel overgemaakt worden aan de ouders.

Het is de psycholoog niet toegestaan om een gerechtelijke expertise uit te voeren bij personen die hij reeds in begeleiding heeft gehad. De psycholoog die een gerechtelijke expertise uitvoert is verplicht om bij aanvang de personen te informeren over het kader waarbinnen hij zijn opdracht vervult en wijst hij hen er op dat hij alle relevante informatie dient door te geven aan zijn opdrachtgever.

De psycholoog die onderwijs verschaft is evenzeer gebonden door de discretieplicht en het beroepsgeheim. Dit geldt in het bijzonder voor het tonen of gebruiken van casusmateriaal. Het tonen van cliënten, proefpersonen in persoon is sowieso verboden. Bij elke andere wijze (zoals vb. het tonen van videomateriaal) dient de psycholoog de anonimiteit te vrijwaren.

De cliënt dient steeds zijn geïnformeerde toestemming te geven voor de registratie en deling van gegevens. Voor de registratie en deling van gegevens van kinderen dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de leeftijd van het kind. Wanneer die ondertussen meerderjarig is geworden, dient ook dienst geïnformeerde toestemming verkregen te worden.

Tijdens groepssessies wijst de psycholoog op de vertrouwelijke aard van de gesprekken voor iedereen en de plicht van allen om die vertrouwelijke aard te respecteren.

Bijhouden van gegevens

Van elke cliënt worden de naam, geboortedatum (soms), adres, contactgegevens en persoonlijke nota’s van de therapeut bijgehouden.  Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De boekhouder ontvangt gecodeerde informatie over de gedane sessies.

Een verslag (schriftelijk of mondeling) van de therapie gebeurt enkel mits toestemming van de cliënt en in alle transparantie.