therapiecontract

Therapeutisch contract De Veer

De Veer hecht groot belang aan het maken van goede afspraken. We volgen hierbij de Europese regelgeving van 2018, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering van 2019 en de deontologische code van de psychologencommissie.

Informatie: wat en waarom

 1. Van onze cliënten verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer), geboortedatum, rijksregisternummer en/of afspraakdata. Indien het een minderjarige betreft worden ook deze gegevens van (een van) de ouders bijgehouden of van de voogd. Indien er een schuldbemiddelaar is aangesteld, worden zijn/haar contactgegevens bijgehouden. Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken, voor de terugbetaling door de mutualiteiten en/of het aanmaken van betaalbewijzen en/of facturen.
 2. Deze informatie dient in een elektronisch patiëntendossier bewaard te worden.
 3. We maken schriftelijke en/of digitale nota’s en noteren alleen wat nodig is voor een correcte behandeling.
 4. Gegevens op papier worden opgeslagen in een kast met slot. De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een data-lek is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.
 5. We bewaren de behandelingsgegevens tot een jaar na het laatste contact. Voor het geval iemand terugkeert in behandeling binnen een jaar, is het nuttig de gegevens opnieuw te kunnen inzien. Boekhoudkundige gegevens worden bijgehouden zo lang als wettelijk nodig.

Informatie: delen van gegevens

 • Bij aanmelding heeft ook de coördinator tijdelijk toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het telefonisch of via mail bekijken van een aanmelding. Deze coördinator is eveneens verplicht tot geheimhouding en heeft niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze doorverwijzing.
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, worden er op regelmatige tijdstippen inter- en supervisies georganiseerd binnen het team van De Veer en/of met een erkende supervisor. Dit valt onder het gedeeld beroepsgeheim.
 • Indien een andere hulpverlener die betrokken is bij de behandeling informatie wil, zullen we dit eerst samen met de cliënt bespreken. Deze besproken informatie wordt vervolgens alleen verstrekt na expliciete, schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • In het kader van wettelijke verplichtingen, zoals terugbetaling van de verstrekte hulp door bepaalde instellingen, worden bepaalde administratieve gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, het OCMW, het Rode Kruis,…
 • I.v.m. boekhoudkundige zaken wordt de naam van de cliënt niet vermeld, alleen de initialen of een cliëntnummer. Betaalt u via overschrijving of via Payconiq dan wordt daar wel de naam van de rekeningdrager weergegeven.
 • Gesprekken (zijnde live, via videobellen, telefonisch,…) mogen niet opgenomen worden door de cliënt, tenzij de therapeut hier expliciet toestemming voor geeft.

Uw rechten als cliënt

 1. Cliënten kunnen op verzoek inzage krijgen in hun gegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking hiervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichting op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.
 2. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel beiden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 3. Indien u een meningsverschil hebt met uw therapeut, kan u dit in eerste instantie bespreken met de betrokken therapeut. U kan ook kiezen voor bemiddeling of een klacht indienen. Meer informatie over de wat u dan kan doen, vindt u op https://www.compsy.be/nl

(Terug)betaling

 1. De kostprijs van een sessie wordt u meegedeeld door de therapeut in kwestie.
 2. Bij sommige prestaties is er een terugbetaling mogelijk via de conventie ‘psychologische zorg in de eerste lijn’ of via de mutualiteit. Welke van toepassing is wordt u ook meegedeeld door de therapeut in kwestie.
 3. De betaling hiervan kan cash gebeuren, via overschrijving op rekeningnummer, na mondelinge afspraak of na factuur.
 4. De betaling dient te gebeuren, maximum 10 dagen na afspraak. Indien dit niet gebeurt, wordt een aanmaning verzonden. Bij een tweede aanmaning wordt het bedrag verhoogd met 5 procent. Indien een saldo daarna nog niet vereffend wordt, kan overgegaan worden tot een incassobureau.
 5. Indien een geplande sessie door de cliënt minstens 24u op voorhand afgezegd wordt, wordt de sessie niet aangerekend. Indien dit later gebeurt en er kan geen doktersattest voorgelegd worden, wordt € 35 aangerekend. Een geannuleerde sessie komt niet in aanmerking voor terugbetaling van de mutualiteit.
 6. Indien een geplande sessie door de therapeut wordt afgezegd, kan dit zonder consequenties als dit minstens 24u op voorhand gebeurt of als er een doktersattest wordt voorgelegd. Anders wordt er 10 % korting gegeven op een volgende afspraak.

Dit therapeutisch contract is terug te vinden op de website www.deveer.be Bij aanvang van een therapeutische begeleiding wordt dit ter informatie aangeboden aan de cliënt. Indien deze niet akkoord is, wordt gevraagd om expliciet (schriftelijk of via mail) te reageren.