therapiecontract

In onze praktijk wordt de privacy van de cliënten natuurlijk met het nodige respect behandeld. Alle therapeuten volgen de richtlijnen van de beroepsvereniging voor psychologen. Je vindt zelf meer info via deze link https://vvkp.be/clienten-en-verwijzers-van-klinisch-psychologen.

Wij vatten de belangrijkste items samen in ons therapiecontract.

Therapieverloop

We starten de therapie met één of meerdere intakegesprekken. Deze dienen om wederzijds kennis te maken, om je hulpvraag uit te klaren en om zicht te krijgen op jouw doelstellingen en verwachtingen.

Een individuele therapiesessie duurt ongeveer 3 kwartier tot 1 uur. Relatie-, gezins- en oudertherapie duurt ongeveer 1 à 1,5 uur.

Er worden regelmatig evaluatiemomenten ingelast waarbij het verloop van de therapie expliciet wordt besproken en zo nodig bijgestuurd. Je kan op elk moment de therapie beëindigen. Dit gebeurt in onderling overleg. Ter afronding worden doorgaans één of meerdere sessies voorzien om de samenwerking te evalueren en gevoelens in verband met afscheid een plaats te geven.

Wij bewaken onze professionele kwaliteit door regelmatig te overleggen met een vaste groep collega’s en/of supervisor, waarbij uiteraard het beroepsgeheim nageleefd wordt. Om dit mogelijk te maken, kunnen wij je schriftelijke toestemming vragen om het gesprek op audio of video op te nemen.

Ook willen wij garant staan voor een kwaliteitsvolle hulpverlening door op regelmatige basis aan jou feedback te vragen over het therapeutisch proces en de hulpverleningsrelatie.

Soms blijkt het nodig dat wij je huisarts of een andere betrokken hulpverlener contacteren voor overleg. Aan het begin van de therapie vragen wij jouw schriftelijke toestemming voor dergelijk overleg.

Ook verzoeken we je om de contactgegevens door te geven van een vriend of familielid die we als vertrouwenspersoon mogen contacteren in geval van crisis, of wanneer je niet te bereiken bent. Ook deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen enkel benut worden zonder het beroepsgeheim te schenden en met je expliciete medeweten.

Elektronisch Patiëntendossier

Je gegevens worden opgeslagen en beheerd via het digitaal platform (bv. QIT online). Jij zelf hebt toegang tot (bepaalde delen van) je cliëntdossier via een beveiligde account. Het delen van documenten (zoals verslagen, attesten,…) gebeurt eveneens via dit platform. Via dit platform zullen, indien nodig, ook vragenlijsten worden verstuurd.

Betalingsmodaliteiten

Het tarief per therapiesessie verschilt al naargelang de specifieke vorm van psychotherapie en de betrokken therapeut. Zie voor concrete bedragen ‘kostprijs’.

De VEER kan vanaf mei 2022 bepaalde sessies aanbieden voor een beperkt remgeld. Dit vanuit de conventie ‘psychologische zorg vanuit de eerste lijn’. Voor sessies die buiten deze conventie vallen is er bij sommige ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Voor meer informatie over terugbetaling, contacteer je best je ziekenfonds. Zie ook deze link: https://www.vind-een-psycholoog.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

Een prijsverhoging is mogelijk, maar wordt steeds ruim op voorhand aangekondigd.

Voor overleg buitenshuis of verslaggeving kan een extra kost worden aangerekend. Hiervan word je vooraf door je therapeut op de hoogte gebracht.

Wij gaan ervan uit dat je enkel om uitzonderlijke reden de sessie verplaatst of annuleert. Indien je niet tijdig annuleert zal een vergoeding aangerekend worden, aangezien wij op dat gereserveerde moment immers geen andere activiteit of afspraak meer kunnen plannen. Indien je een sessie wenst te annuleren, vragen we dit 24 uur op voorhand aan te kondigen, hetzij via mail hetzij telefonisch op het rechtstreeks nummer van de therapeut.

Groepssessies en therapietrajecten worden op voorhand betaald en worden niet terugbetaald bij annulatie.

Wij danken je voor het respecteren van deze afspraken.

Beroepsgeheim

De psycholoog/therapeut is bij wet gebonden door een beroepsgeheim.

Deze discretieplicht vangt aan van het ogenblik dat een psycholoog start met een onderzoekswerk, onderzoek, begeleiding of behandeling.

Het is de psycholoog verboden om bekend te maken dat een cliënt gebruik heeft gemaakt van zijn diensten. Er mag wel een bewijs van consultatie afgeleverd worden op verzoek van de cliënt.

Indien er verslag wordt uitgebracht bij een gemachtigde derde (vb. ouders) dan beperkt de psycholoog zich tot de gestelde vraag.

De discretieplicht van de psycholoog kan niet opgehoffen worden door het beëindigen van de professionele relatie of door het overlijden van de cliënt.

De toestemming van de cliënt bevrijdt de psycholoog niet van zijn discretieplicht.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim

De wetgever heeft een aantal uitzonderingen bepaald waardoor een psycholoog toch zijn beroepsgeheim mag doorbreken. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt hij door de wetgever zelfs verplicht om zijn beroepsgeheim te doorbreken.

Indien er wetgeving van toepassing is die de psycholoog de mogelijkheid biedt om af te wijken van zijn beroepsgeheim, dan blijft hij toch gebonden door de discretieplicht.

De psycholoog is verplicht om zijn beroepsgeheim te doorbreken wanneer er sprake is van aangifteplicht zoals omschreven in de artikelen 422bis en 458bis van het strafwetboek of wanneer hij geroepen wordt om te getuigen voor een rechtbank of parlementaire commissie.

Beroepsgeheim en de beroepspraktijk

In de praktijk is er gedeeld beroepsgeheim. Dit betekent dat de psycholoog informatie kan doorgeven aan anderen om de doeltreffendheid van zijn werk te vergroten. Dit is echter gebonden aan een aantal voorwaarden.

De psycholoog dient zich te informeren over een mogelijks conflictueuze situatie waarin hem om advies wordt gevraagd. In het kader van echtscheidingssituatie dient hij de wet betreffende gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag te respecteren. In Vlaanderen dient de psycholoog echter ook rekening te houden met het decreet rechtspositie van de minderjarige.

Bij een vraag tot onderzoek van een kind door de ouders mogen de conclusies enkel overgemaakt worden aan de ouders.

Het is de psycholoog niet toegestaan om een gerechtelijke expertise uit te voeren bij personen die hij reeds in begeleiding heeft gehad. De therapeut die een gerechtelijke expertise uitvoert is verplicht om bij aanvang de personen te informeren over het kader waarbinnen hij zijn opdracht vervult en wijst hij hen er op dat hij alle relevante informatie dient door te geven aan zijn opdrachtgever.

De psycholoog die onderwijs verschaft is evenzeer gebonden door de discretieplicht en het beroepsgeheim. Dit geldt in het bijzonder voor het tonen of gebruiken van casusmateriaal. Het tonen van cliënten, proefpersonen in persoon is sowieso verboden. Bij elke andere wijze (zoals vb. het tonen van videomateriaal) dient de psycholoog de anonimiteit te vrijwaren.

De cliënt dient steeds zijn geïnformeerde toestemming te geven voor de registratie en deling van gegevens. Voor de registratie en deling van gegevens van kinderen dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de leeftijd van het kind. Wanneer die ondertussen meerderjarig is geworden, dient ook dienst geïnformeerde toestemming verkregen te worden.

Tijdens groepssessies wijst de psycholoog op de vertrouwelijke aard van de gesprekken voor iedereen en de plicht van allen om die vertrouwelijke aard te respecteren.

Bijhouden van gegevens

Van elke cliënt worden de naam, geboortedatum (soms), adres, contactgegevens en persoonlijke nota’s van de therapeut bijgehouden.  Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De boekhouder ontvangt gecodeerde informatie over de gedane sessies.

Een verslag (schriftelijk of mondeling) van de therapie gebeurt enkel mits toestemming van de cliënt en in alle transparantie.